SCIENTIFIC PROGRAM
Chairs: Sukhikh G.T., Lukyanov S.A., Di Renzo G.C., Baybarina E.N., Serov V.N., Adamyan L.V., Savelieva G.M., Strizhakov A.N., Krasnopolskiy V.I., Ashrafyan L.A., Sidorova I.S., Kurtzer M.A., Makatsariya A.D., Radzinskiy V.E., Kiselev V.I., Ignatko I.V., Kogan I.Yu., Krasnopolskaya K.V., Bashmakova N.V., Malyshkina A.I., Konoplyannikov A.G.
Big hall
Small Hall
Blue Hall
Big Hall
Small Hall
Blue Hall